Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for BioClean A/S

1. Vi er den dataansvarlige – hvad betyder det?

Som leverandør af facility service til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af service ydelser og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

2. Hvordan kontakter du os?

BioClean A/S er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger:

 

BioClean A/S

Bispelndvej 82

8330 Beder

CVR: 13890471

Telefonnr.: 70262262

Kontaktperson: Benjamin Larsen

Mail: bioclean@bioclean.dk – skriv ”Privatlivspolitik” i emnefeltet

Website: www.bioclean.dk

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af service ydelser jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

 

5. Vi overlader dine personoplysninger til

Medarbejdere ved BioClean A/S for hvem det er relevant at få adgang til dine personoplysninger, for at de kan udføre deres arbejde.

 

 

6. Vi beskytter dine personoplysninger

Vi har indført passende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang.

Internt i virksomheden har vi funktionsopdelte opgaver, adgangsbegrænsede systemadgange, en etableret politik for håndtering af persondata samt fokus på løbende at forbedre eksisterende procedurer.

 

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med eksterne samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Vi har eksempelvis indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

·       Udbyderen af vores økonomisystem

·       En ekstern IT-administrator

 

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

 

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

8. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv.

 

9. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem BioClean A/S og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos BioClean A/S, sletter vi dine personoplysninger tidligst efter indeværende år + 5 år jf. Bogføringsloven.

 

10. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 

12. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

–      Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

–      Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

–      Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

–      Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

–      Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

–      Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

13. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Privatlivspolitik for jobansøgere ved ansøgning om job ved BioClean A/S

 

 • Vi er den dataansvarlige – hvad betyder det?

Som modtager af jobansøgninger tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 • Hvordan kontakter du os?

BioClean A/S er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger:

 

BioClean A/S

Bispelundvej 82

8330 Beder

CVR: 13890471

Telefonnr.: 70262262

Kontaktperson: Benjamin Larsen

Mail: bioclean@bioclean.dk – skriv ”Privatlivspolitik” i emnefeltet

Website: www.bioclean.dk

 

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med ansættelsesproceduren jfr. Persondataforord-ningens art. 6 stk. 1 b).

 

 • Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at behandle din jobansøgning.

 

 • Vi overlader dine personoplysninger til

Kun de medarbejdere der er relevante for ansættelsesprocessen, får adgang til dine personoplysninger. Det vil i langt de fleste tilfælde betyde den HR-ansvarlige, nærmeste leder samt en assistent der efterfølgende udsender evt. afslag og sletter oplysningerne. I enkelte tilfælde kan en faglig medarbejder deltage i ansættelsesprocessen. Alle medarbejdere ved BioClean A/S behandler dine data i overensstemmelse med den vedtagne privatlivspolitik.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med en jobansøgning til ikke relevante medarbejdere ved BioClean A/S eller til eksterne databehandlere.

 

 • Vi beskytter dine personoplysninger

Vi har indført passende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang.

Internt i virksomheden har vi funktionsopdelte opgaver, adgangsbegrænsede systemadgange, en etableret politik for håndtering af persondata samt fokus på løbende at forbedre eksisterende procedurer.

 

 

 • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

 • Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og på forhånd tilladt os at kontakte.

 

 • Opbevaring af dine personoplysninger

Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på. Når rekrutteringsprocessen er afsluttet, opbevares din ansøgning i maksimalt 6 måneder hvorefter den slettes, medmindre vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

 

En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder hvorefter den slettes, medmindre vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

 

 • Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 • Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke om tilladelse til at opbevare en ansøgning tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

 

 • Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

 •  Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige

generelle sletning indtræffer.

 

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 • Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.